ફ્રેન્ચ ચટણી (કચુંબરની વનસ્પતિ)

જાર માં સરકો 2 tablespoons રેડવાની મીઠું ઉમેરો. ઢાંકણ પર મૂકો ... ... અને શેક ઘટકો: સૂચનાઓ

જાર માં સરકો 2 tablespoons રેડવાની મીઠું ઉમેરો. ઢાંકણ પર મૂકો ... ... અને તેને સારી રીતે હલાવો. આ સરકો અને મીઠું ભેગું કરવું જરૂરી છે, જે તેલ ઉમેરાય પછી ઓછું સારું કામ કરે છે. જાર ખોલો અને ઓલિવ તેલ 6 tablespoons ઉમેરો. પછી સરસવના 1 ચમચી. અને મરીને ઢાંકણની સાથે ફરીથી ઢાંકણને બંધ કરો ... .. અને ચટણી બનાવવા માટે ફરી તેને હલાવો. ચટણી તૈયાર છે

પિરસવાનું: 3-4