રેસીપી કોબી સલાડ

કાચા: સંપૂર્ણપણે કોગળા અને ઉડી કોબી વિનિમય કરવો. કાચા: એક વિશાળ વિવિધતા માં કોબી મૂકો . સૂચનાઓ

કાચા: સંપૂર્ણપણે કોગળા અને ઉડી કોબી વિનિમય કરવો. મોટા બાઉલમાં કોબી મૂકો અને મીઠું ઉમેરો. નરમાશથી કોબી સ્ક્વિઝ અને તેની બનાવટ છોડવું. કાકડી કાપો અને ... ... એક વાટકી માં લસણ વાટવું. તીવ્ર અદલાબદલી પીસેલા, ઓલિવ તેલ, સરકો ઉમેરો અને સારી રીતે મિશ્રણ કરો.

પિરસવાનું: 3-4